REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.hannawierchola.pl 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.hannawierchola.pl jest Hanna Wierchoła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rozmowy i Rozwiązania, pod adresem Ul. Wołodyjowskiego 11/31 20-627 Lublin, NIP 7123175491, REGON 522246292

 

I DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.hannawierchola.pl 
 2. Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem https://www.hannawierchola.pl 
 3. Sprzedawca – Hanna Wierchoła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rozmowy i Rozwiązania, pod adresem Ul. Wołodyjowskiego 11/31 20-627 Lublin, NIP 7123175491, REGON 522246292
 4. Usługodawca – Hanna Wierchoła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rozmowy i Rozwiązania, pod adresem Ul. Wołodyjowskiego 11/31 20-627 Lublin, NIP 7123175491, REGON 522246292
 5. Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy realizowana drogą elektroniczną: sesje holistyczne
 8. Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym kursy online.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego
 11. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 12. Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.hannawierchola.pl  jest Hanna Wierchoła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Rozmowy i Rozwiązania, pod adresem Ul. Wołodyjowskiego 11/31 20-627 Lublin, NIP 7123175491, REGON 522246292. 
 2. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: hanna.wierchola@gmail.com.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie. 
 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. 
 7. Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

III USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
 3. Złożenie zamówienia w sklepie, w przypadku zakupu takich produktów jak np. kursy, ebooki czy webinary, możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 4. W przypadku gdy, Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, w postaci założenia i utrzymywania konta w Sklepie. 
 5. W celu utworzenia konta Kupujący ma obowiązek rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.
 6. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawca na stronie Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło oraz podaje swój adres mailowy.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta.
 9. Kupujący może umowę o prowadzenie konta wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 10. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.

 

IV SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość
 3. W celu zakupu towarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać towary spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,
  • po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności, 
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. W trakcie zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń produktów fizycznych.

 

V PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Paynow

 1. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 
 2. Płatność elektroniczna w systemie Paynow realizowana jest przez mBank.pl – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników serwisu Paynow, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 18, 00-850 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 526-021-50-88, o kapitale zakładowym wynoszącym 169.468.160,00 zł, w całości opłaconym.
 3. Produkt elektroniczny jest dostarczany w chwili zaksięgowania wpłaty.

 

VI PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu

 

VII USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sesje terapeutyczne (dalej Sesje) oferowane przez Sprzedawcę i w Sklepie internetowym są płatne.
 2. Sesje, w zależności od wybranej opcji, są przeprowadzane osobiście lub za pomocą dostępnych platform internetowych  (np. Google meet, Zoom, Whatsapp, Messenger) lub telefonicznie.
 3. Długość Sesji zgodnie z wykupioną usługą wynosi 50 minut.
 4. Każdorazowo, przed rozpoczęciem sesji, Kupującemu zostanie doręczony oddzielny regulamin przebiegu Sesji. Jego zaakceptowanie jest niezbędne do przeprowadzenia Sesji.
 5. Czas Sesji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Kupującego usługi.
 6. Terminy Sesji są ustalane z Kupującym indywidulanie po złożeniu Zamówienia. 
 7. Istnieje możliwość zmiany daty Sesji przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem Sesji.
 8. W przypadku konieczności zmiany daty Sesji przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszej realizacji usługi. W takim przypadku otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na konto.
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatorów internetowych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu lub telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości kontynuowania Sesji z przyczyn technicznych Strony ustalą inny termin Sesji.
 10. Kupujący może wykorzystać zakupione Sesje w ciągu 60 dni od dnia dokonania płatności.
 11. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 15. Sesje terapeutyczne i produkty online zakupione w serwisie nie stanowią żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii, ani leczenia oraz nie stanowią one usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Kupującego z produktów elektronicznych, w szczególności za ewentualne obciążenie organizmy lub pogorszenie się stanu zdrowia Kupującego. Sprzedawca nie gwarantuje również Kupującemu, że korzystanie z zakupionych produktów elektronicznych zapewni mu skuteczność w procesie leczenia głębokich traum. Zapisując się na sesje indywidualne i warsztaty Kupujący ponosi w pełni odpowiedzialność za siebie i swoje życie. W razie złego samopoczucia lub innych objawów związanych z przeżywaniem treści zawartych w zakupionych materiałach Kupujący powinien skonsultować się ze Sprzedawcą.

 

VIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres hanna.wierchola@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są jest dostępny na stronie internetowej.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 
 6. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

X REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  • jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  • jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: hanna.wierchola@gmail.com . W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 2. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres mailowy hanna.wierchola@gmail.com

 

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

XII SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.